Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden hierna aangeduid als: deze voorwaarden. Blue Earth Innovations B.V. zal in hoedanigheid van gebruiker van deze voorwaarden en/of opdrachtnemer worden aangeduid als: Blue Earth Innovations. De wederpartij zal in hoedanigheid van koper en/of opdrachtgever worden aangeduid als: Wederpartij.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Blue Earth Innovations doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en/of uitvoert en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden gebruikt door Wederpartij ten aanzien van iedere rechtsbetrekking met Blue Earth Innovations wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Blue Earth Innovations zich bevoegd vertegenwoordigd en schriftelijk uitdrukkelijk en ondubbelzinnig met die voorwaarden akkoord verklaart. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen enkel bindend zijn indien Blue Earth Innovations bevoegd vertegenwoordigd en schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

1.4 Deze voorwaarden gelden voor alle landen. Indien Blue Earth Innovations aan Wederpartij een vertaling van deze voorwaarden ter beschikking stelt, zal bij enige onduidelijkheid omtrent de interpretatie van de tekst van deze voorwaarden, de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleren.

Artikel 2: Aanbod en totstandkoming overeenkomst

2.1 Aanbiedingen afkomstig van Blue Earth Innovations worden telkens uitsluitend vrijblijvend uitgebracht en zijn onderhevig aan een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij door Blue Earth Innovations schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.2 De overeenkomst tussen Blue Earth Innovations en Wederpartij komt niet eerder tot stand dan nadat Blue Earth Innovations de totstandkoming van deze overeenkomst schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.

2.3 Blue Earth Innovations behoudt zich te allen tijde het recht voor om voorafgaand aan de in lid 2 bedoelde bevestiging en zelfs na aanvaarding van een aanbod door Wederpartij, dit aanbod onverwijld te herroepen. In dat geval zal er geen overeenkomst tot stand komen. Iedere aansprakelijkheid van Blue Earth Innovations voor schade als gevolg van een dergelijke herroeping is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Blue Earth Innovations niet binden. Blue Earth Innovations  zal evenmin gebonden zijn aan fouten die zijn ontstaan als gevolg van de door Wederpartij verstrekte gegevens omtrent het door haar voorziene gebruik en (bedrijfs-)behoeften.

2.5 In het geval Wederpartij als opdrachtgever een (aanbod tot) opdracht verstrekt aan Blue Earth Innovations en laatstgenoemde zich schriftelijk akkoord verklaart met de opdracht, zal deze opdracht voor Wederpartij te allen tijde bindend zijn.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Prijzen die worden vermeld in aanbiedingen aan Wederpartij zijn telkens in euro’s en exclusief de omzetbelasting, tenzij door Blue Earth Innovations schriftelijk anders aangegeven.

3.2 De door Blue Earth Innovations gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, zoals deze geldend zijn op het moment van de aanbieding. Als gevolg van prijsstijgingen veroorzaakt door onder meer, maar niet uitsluitend, grondstoffenprijzen, arbeidsprijzen, valutakoersen, devaluatie, vervoerskosten en fiscale verplichtingen, wettelijke bepalingen, regelingen, marktontwikkelingen en/of onvoorziene omstandigheden, kan de aanvankelijk overeengekomen prijs niet meer representatief zijn. Indien in een dergelijk geval de uitvoering van de overeenkomst meer dan twee maanden na de totstandkoming daarvan plaatsvindt, is Blue Earth Innovations gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.

3.3 Een beroep van Wederpartij op vernietiging, verrekening, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding als gevolg van een prijsverhoging op grond van dit artikel is uitgesloten.

Artikel 4: Betaling

4.1 Wederpartij is verplicht de volledige betaling van de afgesproken prijs binnen veertien dagen na de datum van facturering en overeenkomstig de daarin vermelde wijze aan Blue Earth Innovations te voldoen, tenzij anderszins schriftelijk afgesproken.

4.2 Het is Wederpartij nadrukkelijk niet toegestaan betalingsverplichtingen die zij heeft te verrekenen met vorderingen die zij jegens Blue Earth Innovations heeft. Wederpartij heeft evenmin het recht de volledige betaling op te schorten.

4.3 Indien de in lid 1 bedoelde termijn is verstreken en volledige betaling van de prijs is uitgebleven, zal Wederpartij zonder mededeling en/of ingebrekestelling vooraf van rechtswege in verzuim verkeren. Wederpartij is dan verplicht tot voldoening van de wettelijke handelsrente overeenkomstig artikel 6:119a BW en de buitengerechtelijke kosten.

4.4 Blue Earth Innovations is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling tot maximaal het totaalbedrag van de afgesproken prijs te verlangen. Deze zekerheidstelling kan door Blue Earth Innovations gevraagd worden in de vorm van een voorschot, hypothecair zekerheidsrecht, een pandrecht en/of een haar conveniërende afroepbankgarantie. Op eerste verzoek van Blue Earth Innovations dient Wederpartij deze zekerheid te verschaffen.

Artikel 5: Levering

5.1 Ingeval van een koopovereenkomst verplicht Blue Earth Innovations zich tot levering van de goederen en verplicht Wederpartij zich tot afname van de goederen. Blue Earth Innovations behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren dan wel niet-wezenlijk afwijkende vervangende goederen te leveren.

5.2 Indien Blue Earth Innovations bij de levering gebruikmaakt van levertijden, gelden deze termijnen uitsluitend als indicatie bij benadering en kunnen nimmer worden aangemerkt als fatale termijnen. Het enkel niet aanhouden van deze levertermijnen kan niet aangemerkt worden als een toerekenbare tekortkoming zijdens Blue Earth Innovations. Wederpartij zal evenmin het recht hebben de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, de opdracht te annuleren, haar verplichtingen op te schorten, haar betalingsverplichting te verrekenen en/of op welke grond dan ook schadevergoeding vorderen. Blue Earth Innovations zal zo spoedig mogelijk in overleg treden met Wederpartij indien levering conform de aangegeven levertermijnen onmogelijk blijkt te zijn.

5.3 De levering zal ‘Ex Works’ (Af Fabriek) plaatsvinden conform de Incoterms 2010. Wederpartij is vanaf het moment van levering verplicht de goederen overeenkomstig de met Blue Earth Innovations overeengekomen tijd en plaats af te nemen. Indien Wederpartij dit nalaat, zullen niet afgenomen goederen voor rekening en risico van Wederpartij door Blue Earth Innovations worden opgeslagen. Vanaf het moment van levering gaan alle kosten en risico’s over op Wederpartij. Eventuele schade tussen het moment van levering en het daadwerkelijk afhalen van de goederen door Wederpartij, al dan niet doordat Blue Earth Innovations ten behoeve van Wederpartij andere activiteiten na levering verricht, komen te allen tijde voor rekening en risico van Wederpartij.

5.4 Bij overeenkomst kan worden bedongen dat Blue Earth Innovations de goederen op andere wijze levert.

5.5 Ingeval Wederpartij in gebreke blijft ten aanzien van zijn afnameverplichtingen, heeft Blue Earth Innovations het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, haar verplichting op te schorten, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden. Hierbij behoudt Blue Earth Innovations het recht om volledige vergoeding van alle geleden schade te vorderen.

Artikel 6: Uitvoering van opdracht

6.1 Indien aan Blue Earth Innovations door Wederpartij een opdracht wordt verstrekt, streeft Blue Earth Innovations ernaar deze opdracht uit te voeren binnen de termijn en op de plaats zoals opgenomen in de overeenkomst. Blue Earth Innovations heeft in dit kader uitsluitend een inspanningsverplichting.

6.2 Indien in voorkomend geval naar het oordeel van Blue Earth Innovations een noodzaak tot meerwerk bestaat, zal Blue Earth Innovations de kosten van het meerwerk in rekening brengen bij Wederpartij. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht voor het meerwerk laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet.

6.3 Wederpartij draagt ervoor zorg dat Blue Earth Innovations in staat wordt gesteld uitvoering te geven aan de overeengekomen diensten. Indien (voorbereidings)werkzaamheden die Wederpartij in het kader van de in het eerste lid bedoelde opdracht dient te verrichten nodig zijn, is zij verplicht dit zodanig tijdig te doen dat de uitvoering van de opdracht door Blue Earth Innovations daarvan geen vertraging ondervindt. Bij gebreke daarvan zullen wachturen en/of overige schade en/of kosten aan Wederpartij doorbelast worden.

6.4 Na het uitvoeren van de opdracht door Blue Earth Innovations is Wederpartij verplicht het resultaat binnen een naar de omstandigheden van het geval redelijke, doch in ieder geval (van maximaal) veertien dagen te controleren. De uitvoering van de opdracht wordt geacht te zijn geaccepteerd door Wederpartij indien na het verstrijken van deze termijn Blue Earth Innovations geen deugdelijk gemotiveerde schriftelijke klachten omtrent het uitgevoerde heeft ontvangen.

6.5 Na acceptatie door Wederpartij vervallen van rechtswege alle rechten waarop Wederpartij jegens Blue Earth Innovations aanspraak zou maken.

6.6 Ingeval Wederpartij in gebreke is en/of blijft ten aanzien van zijn verplichting Blue Earth Innovations in staat te stellen de overeengekomen opdracht uit te voeren, kan Blue Earth Innovations zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de afgesproken prijs vorderen, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of deze geheel of ten dele ontbinden. Hierbij zal Blue Earth Innovations gerechtigd zijn volledige vergoeding van al haar geleden schade te vorderen van Wederpartij.

Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst  door overmacht is Blue Earth Innovations gerechtigd geheel naar eigen keuze de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, een ander tijdstip van nakoming aan te wijzen of de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, telkens zonder dat Blue Earth Innovations gehouden zal zijn enige schade te vergoeden.

7.2 Indien Blue Earth Innovations overeenkomstig het eerste lid van dit artikel overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de levering reeds uitgevoerde werkzaamheden en reeds geleverde goederen.

7.3 Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan iedere, van de wil van de Blue Earth Innovations onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst door Blue Earth Innovations blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, (internationale) handelsbelemmeringen, werkstaking in het bedrijf van Blue Earth Innovations, in een gelieerde onderneming of bij logistieke dienstverleners, transport-moeilijkheden, brand, storm, zandoverlast, weersomstandigheden, wateroverlast en/of daaruit voortvloeiende schade en andere storingen in het bedrijf van Blue Earth Innovations of diens leverancier.

7.4 In geval van overmacht kan Blue Earth Innovations niet worden aangesproken tot nakoming en/of schadevergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en zekerheden

8.1 Ten aanzien van alle aan Wederpartij geleverde goederen bedingt Blue Earth Innovations een eigendomsvoorbehoud. Voornoemde goederen blijven het volledige eigendom van Blue Earth Innovations voor zover Wederpartij:

  • niet alle vorderingen die Blue Earth Innovations op Wederpartij zal hebben betreffende de tegenprestatie voor door Blue Earth Innovations aan Wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen heeft voldaan;
  • niet alle vorderingen die Blue Earth Innovations op Wederpartij zal hebben betreffende de tegenprestatie voor door Blue Earth Innovations aan Wederpartij krachtens overeenkomst ten behoeve van Wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden heeft voldaan;
  • tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
  • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

8.2 Blue Earth Innovations heeft na het inroepen van haar eigendomsvoorbehoud te allen tijde het recht de hieronder vallende goederen terug te halen bij Wederpartij en/of derden. Hiertoe zal Wederpartij aan Blue Earth Innovations onvoorwaardelijk volledige medewerking verlenen en haar ongelimiteerde toegang verschaffen tot al haar terreinen en/of gebouwen. Indien Blue Earth Innovations om welke reden dan ook haar eigendomsrecht, bijvoorbeeld door (oneigenlijke) vermenging, niet kan uitoefenen, is Wederpartij jegens Blue Earth Innovations aansprakelijk voor alle schade ontstaan hierdoor.

8.3 Ten aanzien van alle aan Wederpartij toebehorende zaken die Blue Earth Innovations uit enigerlei hoofde onder zich heeft of zal krijgen, kan zij jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht inroepen. Dit retentierecht kan Blue Earth Innovations inroepen zolang Wederpartij haar verplichtingen jegens Blue Earth Innovations niet nakomt.

8.4 Op eerste verzoek van Blue Earth Innovations zal Wederpartij verplicht zijn zekerheid te stellen voor de vorderingen die Blue Earth Innovations op haar zal (kunnen) hebben op basis van deze voorwaarden, de onderliggende overeenkomst(en) of enig andere rechtsfeit. Deze zekerheidsstelling kan onder meer, doch niet uitsluitend, geschieden in de vorm van een pandrecht. Het pandrecht rust op alle zaken en vorderingen die Wederpartij ten tijde van de ondertekening van de pandakte heeft en/of zal verkrijgen op en van derden op basis van rechtsbetrekkingen die ten tijde van de ondertekening van de pandakte bestaan en dient ter zekering van alle vorderingen die Blue Earth Innovations uit hoofde van zijn ten tijde van de ondertekening van de pandakte bestaande rechtsbetrekkingen met Wederpartij heeft en in de toekomst zal verkrijgen. Blue Earth Innovations zal eveneens gerechtigd zijn te allen tijde andere zekerheden van Wederpartij te verlangen, zulke onder meer, doch niet uitsluitend, in de vorm van een bankgarantie en/of vooruitbetaling.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1 Blue Earth Innovations bezit alle intellectuele eigendomsrechten van onder meer, maar niet uitsluitend, al dan niet digitale rapporten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, berekeningen, aanbiedingen, brochures, (proef)modellen, teksten, afbeeldingen en video’s met betrekking tot haar ontwikkelde en/of geadverteerde en/of geleverde goederen, tenzij deze reeds aan derden toekomen of tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: Verwerking persoonsgegevens

10.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door Blue Earth Innovations persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving.

10.2 Blue Earth Innovations kan persoonsgegevens  onder meer, maar niet uitsluitend, voor de volgende doelen verwerken: het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst, de facturatie en betalingsadministratie, het waarborgen van haar kwaliteit en het ontwikkelen van haar diensten, marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing voor diensten en/of producten. De door Wederpartij opgegeven persoonsgegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van Blue Earth Innovations. De verwerkingshandelingen van de voornoemde gegevens worden voor zover relevant bijgehouden in een daartoe bestemd register. De gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voor zover op grond van de relevante wetgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens vereist, toestemming van Wederpartij voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen Blue Earth Innovations en Wederpartij.

10.3 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij steeds rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

10.4 Blue Earth Innovations zal te allen tijde zorgvuldig omgaan met de aan haar verstrekte gegevens. Blue Earth Innovations is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de opdrachtgevers of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging van onder meer, doch niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloudgegevens, gegevensregisters en databanken.

10.5 Blue Earth Innovations bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan of verplicht is voor de hierboven genoemde doelen. Blue Earth Innovations neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

10.6 Blue Earth Innovations is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van een opdrachtgever indien deze optreedt als verwerker van persoonlijke gegevens, ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Blue Earth Innovations voor in verband met onder meer de AVG opgelegde boetes en aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt door de opdrachtgever of waarvoor de opdrachtgever uit andere hoofde anderszins verantwoordelijk is.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Blue Earth Innovations is, nadrukkelijk met inachtneming van alle uitsluiting van aansprakelijkheid in deze voorwaarden, slechts aansprakelijk voor in de directe schade die het gevolg is van een aan haar toe te rekenen wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de directe verbintenis tot levering van goederen en/of het uitvoeren van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het deel van het factuurbedrag dat betrekking heeft op een door Wederpartij bewezen tekortkoming zijdens Blue Earth Innovations. Laatstgenoemde is niet gehouden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien Blue Earth Innovations echter wel een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, zal de maximale aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de dekking door de aansprakelijkheidsverzekering van Blue Earth Innovations vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.

11.2 Blue Earth Innovations is aansprakelijk voor schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding van Blue Earth Innovations behorende personen.

11.3 Blue Earth Innovations is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van onder meer het door Blue Earth Innovations op basis van het recht, de overeenkomst of deze voorwaarden herroepen van een aanbod, het uitoefenen van opschortingsrecht(en) en (gedeeltelijk) ontbinding van een overeenkomst.

11.4 Zonder limitatief te willen zijn, wijst Blue Earth Innovations nadrukkelijk aansprakelijkheid af voor indirecte schade bestaande uit onder meer:

  • vermogensschade en/of letselschade aan mens of dier en/of zaakschade, ongeacht of de schade een gevolg is van bodemverontreiniging, luchtvervuiling, watervervuiling, geuroverlast, geluidsoverlast, trillingsoverlast, lekkage, het mislukken van en/of gebreken ten aanzien van en/of onvoldoende slagen van de teelt, oogst of waterzuivering, en ongeacht of de schade het gevolg is van het om welke reden dan ook niet naar behoren functioneren van de geleverde goederen en/of uitvoering van de opdracht;
  • gevolgschade, bestaande uit onder meer, maar niet uitsluitend schade aan goederen van Wederpartij, stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten, ongeacht of de schade een gevolg is van bodemverontreiniging, luchtvervuiling, watervervuiling, geuroverlast, geluidsoverlast, trillingsoverlast, lekkage, het mislukken van en/of gebreken ten aanzien van en/of onvoldoende slagen van de teelt, oogst of waterzuivering, en ongeacht of de schade het gevolg is van het om welke reden dan ook niet naar behoren functioneren van de geleverde goederen en/of uitvoering van de opdracht;
  • vertragingsschade door een niet tijdige nakoming door Blue Earth Innovations;
  • opzichtschade, bestaande uit onder meer, maar niet uitsluitend: schade die door of tijdens de uitvoering van de diensten wordt toegebracht aan goederen waaraan wordt gewerkt of aan goederen die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
  • vermogensschade en/of letselschade aan mens of dier en/of zaakschade ontstaan door normale slijtage, door installatie, montage, aanpassingen, reparaties aan goederen door Wederpartij of een door haar ingeschakelde derde, door waterschade, stormschade, overspanning, defecte zekering, inductie en/of bliksemschade.

11.5 Blue Earth Innovations is niet aansprakelijk voor schade door hulpzaken, hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Blue Earth Innovations, ongeacht of deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld, nalatigheid of bewuste roekeloosheid.

11.6 Blue Earth Innovations is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door opzet of schuld aan de zijde van Wederpartij, alsmede schade ontstaan door niet-normaal, onkundig of lichtvaardig gebruik door Wederpartij of derden van de goederen. Blue Earth Innovations is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door gebreken die redelijkerwijs niet kenbaar konden zijn voor haar, alsmede schade ontstaan door factoren die onvoorzienbaar waren of waarop Blue Earth Innovations geen invloed kon hebben.

11.7 Indien de schade van Wederpartij reeds was verzekerd of behoorde te zijn verzekerd, is Blue Earth Innovations niet aansprakelijk. Wederpartij staat ervoor in dat verzekeraars en anderen uit hoofde van enige vergoeding aan Wederpartij nimmer regres kunnen nemen op Blue Earth Innovations. Wederpartij vrijwaart Blue Earth Innovations van iedere regresvordering.

11.8 Blue Earth Innovations is niet aansprakelijk voor dataverlies en/of een inbreuk op de beveiliging van onder meer, maar niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloudgegevens, gegevensregisters en databanken en/of andere verwerkingssystemen, die al dan niet per ongeluk of op onrechtmatige wijze ontstaat, al dan niet een interne of externe oorzaak heeft en al dan niet leidt tot enige schade Wederpartij zal Blue Earth Innovations vrijwaren ten aanzien van alle schade als gevolg van dataverlies en/of inbreuk zoals omschreven in de eerste volzin van dit lid die ontstaat door een handelen, nalaten of een risico die voor rekening van Wederpartij behoort te komen. Wederpartij zal Blue Earth Innovations vrijwaren van iedere aanspraak van een derde (rechts)personen die schade hebben geleden als gevolg van een dataverlies en/of inbreuk zoals omschreven in de eerste volzin van dit lid. Wederpartij is verplicht een passende (aansprakelijkheids)verzekering hiertegen af te sluiten.

11.9 De uitsluitingen van aansprakelijkheid in de overeenkomst en deze voorwaarden zijn niet beperkt jegens enkel de Wederpartij. Blue Earth Innovations is ook gerechtigd de uitsluitingen van aansprakelijkheid in te roepen ten aanzien van derden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tussen haar en Wederpartij gesloten overeenkomst(en), dan wel jegens derden die op grond van een rechtsbetrekking met Wederpartij een aanspraak menen te hebben jegens Blue Earth Innovations.

11.10 Wederpartij vrijwaart Blue Earth Innovations en stelt haar tevens schadeloos terzake van alle eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, waaronder, doch niet uitsluitend, die op schadevergoeding wegens schade door deze derden geleden en op enigerlei wijze verband houdende met de rechtsbetrekking tussen Blue Earth Innovations en Wederpartij en/of het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of uitgevoerde diensten van Blue Earth Innovations.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1 Indien Wederpartij niet dan wel niet behoorlijk dan wel niet tijdig enige verplichting die op haar rust nakomt, heeft Blue Earth Innovations het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst vrijelijk te kiezen om de uitvoering de overeenkomsten op te schorten, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2 Blue Earth Innovations kan haar in het eerste lid van dit artikel bepaalde recht eveneens uitoefenen indien op goede grond mag worden gevreesd dat Wederpartij niet in staat is of zal zijn om (tijdig en correct) aan enige verplichting jegens Blue Earth Innovations te voldoen, alsmede in geval van (vrees voor) faillissement, surséance van betaling, stillegging, kredietlimieten of overschrijding daarvan, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van Wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van (een deel van) haar vorderingen.

12.3 Blue Earth Innovations zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die het gevolg is van een beroep op dit artikel.

12.4 Wederpartij kan de overeenkomsten enkel opschorten en/of (al dan niet gedeeltelijk) ontbinden ingeval van een toerekenbare wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de directe prestatie op grond van de overeenkomst en deze voorwaarden (levering van de goederen en/of uitvoering van de opdracht), een en ander met inachtneming van alle beperkingen in de overeenkomst en deze voorwaarden. Een beroep op opschorting of ontbinding door Wederpartij geschiedt uitsluitend middels een schriftelijke verklaring gericht aan Blue Earth Innovations. Voor alle overige gevallen is het recht van Wederpartij tot opschorting en of (gedeeltelijke) ontbinding nadrukkelijk uitgesloten. Blue Earth Innovations is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens een beroep van Wederpartij op opschorting dan wel (gedeeltelijke) ontbinding.

Artikel 13: Verval van recht

13.1 Wederpartij kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de levering beantwoordt, indien zij niet bij ontvangst, maar in elk geval binnen veertien dagen na levering van de goederen, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan Blue Earth Innovations.

13.2 Blue Earth Innovations zal ten aanzien van alle klachten in de gelegenheid worden gesteld deze te controleren. Bij gegrondbevinding door Blue Earth Innovations heeft Blue Earth Innovations – indien van toepassing – de keuze de goederen terug te nemen, te ruilen, een reductie op de prijs te geven of andere volgens haar gepaste maatregelen te nemen.

13.3 Klachten ten aanzien van facturen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Blue Earth Innovations te worden ingediend, bij gebreke waarvan elk beroep op deze onjuistheden vervalt en de facturen bij wege van vaststelling als zijnde onbetwist hebben te gelden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden, de tussen Blue Earth Innovations en Wederpartij gesloten overeenkomst en ieder daaruit voortvloeiende overeenkomst.

14.2 Het bepaalde in de overeenkomst gaat voor op het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Het Weens koopverdrag is enkel aanvullend en in prioriteit pas na het bepaalde in de overeenkomst en deze voorwaarden van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing op de aanvaarding en het van toepassing verklaren van deze voorwaarden. Evenmin is het Weens Koopverdrag van toepassing ten aanzien van het bepaalde in Deel III, Tweede Hoofdstuk van dat verdrag, met uitzondering van artikel 39. Artikel 70 van het Weens Koopverdrag is eveneens niet van toepassing.

14.3 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd), die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Limburg, locatie Maatricht, Nederland, tenzij Blue Earth Innovations dergelijke geschillen in voorkomend geval wenst te onderwerpen aan mediation conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation, dan wel aan het oordeel van hetzij drie arbiters, benoemd en uitspraak doende overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) te Rotterdam, dan wel aan het oordeel van de rechter van de plaats van vestiging van Wederpartij. De eventuele arbitrage zal in de Nederlandse taal worden gehouden.